მთავარი > გემები > განაცხადის ფორმები
განაცხადის ფორმები

 

შიდა ნაოსნობა  - 100 რეგ ტონა და მეტი გემის განცხადების ფორმები

 

 გემის დროებითი რეგისტრაცია

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება

MTA3-03-101

განაცხადი გემების რეგისტრაციისათვის  - განაცხადის PDF ვერსია

MTA3-03-033

გემის რეგისტრაციის (პირველადი რეგისტრაცია/დროებითი რეგისტრაცია) გაცემის განაცხადი

MTA3-03-404

განაცხადი რადიოსადგურის მოწმობისათვის - განაცხადის PDF ვერსია

 

 

MTA3-03-034

გემის (რომელიც არ ახორციელებს ნაოსნობას) დროებითი რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების განაცხადი

MTA3-03-035

გემის დროებითი რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების განაცხადი

 

გემის მუდმივი  რეგისტრაცია

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება

MTA3-03-101

განაცხადი გემების რეგისტრაციისათვის  - განაცხადის PDF ვერსია

MTA3-03-187

 

MTA3-03-404

განაცხადი რადიოსადგურის მოწმობისათვის - განაცხადის PDF ვერსია

 

 

 

 

გემის რეგისტრაციის ყოველწლიური დამოწმება

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება

MTA3-03-032

გემის დროშის სახელმწიფო მოწმობების (ყოველწლიური განახლება) განაცხადი

MTA3-03-404

განაცხადი რადიოსადგურის მოწმობისათვის - განაცხადის PDF ვერსია

 

ცვლილების შეტანა

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება

MTA3-03-018

გემის მესაკუთრის/სახელწოდების შეცვლასთან დაკავშირებით განაცხადი

MTA3-03-021

გემის სახელმწიფო რეესტრში გემის სარეგისტრაციო მოწმობაში ცვლილების შეტანის განაცხადი

MTA3-03-025

გემის მოწმობის/სერტიფიკატის გაცემის განაცხადი

 

საზღვაო იპოთეკა

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება

MTA3-03-027

ცნობა იპოთეკაზე - განაცხადი

MTA3-03-452

იპოთეკის განაცხადი

MTA3-03-028

იპოთეკის რეგისტრაცია

MTA3-03-020

იპოთეკის რეგისტრაციიდან მოხსნ

 

გემის რეგისტრაციიდან მოხსნის ამონაწერი

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება

MTA3-03-031

გემის საქართველოს სახელმწიფო რეესტრიდან მოხსნის ამონაწერის გაცემის განაცხადი

MTA3-03-036

გემის საქართველოს სახელმწიფო რეესტრიდან დროებითი მოხსნის ამონაწერის განაცხადი - განცხადების PDF ვერსია

 

 

 

სხვადასხვა  მომსახურებისთვის

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება

   

MTA3-03-025

გემის მოწმობის/სერტიფიკატის გაცემის განაცხადი

   

MTA3-03-030

მოწმობის/დოკუმენტის დამოწმებული ასლის გაცემის განაცხადი

 

 

MTA3-03-494

გემზე ექსპლუატაციიდან გასვლის განაცხადი

MTA3-03-022

დუბლიკატის გაცემა

MTA3-03-646

შიდა ნაოსნობის  წიგნში გადარეგისტრირების განაცხადი

MTA3-03-573

დოკუმენტის შეუსაბამობის განაცხადი

MTA3-03-626

EPIRB რეგისტრაცია

 

შიდა ნაოსნობა -  პატარა  გემებისა (100 რეგ. ტონაზე ნაკლები)  და  ზომამცირე  მცურავი საშუალების განცხადების ფორმები

 

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება

 

 

MTA3-03-038

გემის რეგისტრაციის განაცხადი - განაცხადის PDF ვერსია განაცხადის EXCEL ვერსია

MTA3-03-404

განაცხადი რადიოსადგურის მოწმობისათვის - განაცხადის PDF ვერსია

MTA3-03-452

იპოთეკის განაცხადი

MTA3-03-573

დოკუმენტის შეუსაბამობის განაცხადი

MTA3-03-626

EPIRB რეგისტრაცია

 

 

საერთაშორისო ნაოსნობა, ბერბოუტ ჩარტერი და  მშენებარე 

100 რეგ.  ტონა და  მეტი გემის  განცხადების ფორმები

გემის დროებითი რეგისტრაცია

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება -საერთაშორისო ნაოსნობა

MTA3-03-101

განაცხადი გემების რეგისტრაციისათვის  - განაცხადის PDF ვერსია

MTA3-03-497

გემის რეგისტრაციის (პირველადი რეგისტრაცია/დროებითი რეგისტრაცია) გაცემის განაცხადი

MTA3-03-404

განაცხადი რადიოსადგურის მოწმობისათვის - განაცხადის PDF ვერსია

 

გემის დროებითი რეგისტრაცია

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება - ბერბოუტ ჩარტერის რეგისტრაციისათვის 

 

MTA3-03-502

გემის მოწმობის/სერტიფიკატის გაცემის განაცხადი

MTA3-03-496

ბერბოუტ ჩარტერის რეგისტრაცია (პირველადი /დროებითი რეგისტრაცია)

MTA3-03-404

განაცხადი რადიოსადგურის მოწმობისათვის - განაცხადის PDF ვერსია

 

 

MTA3-03-486

გემის (რომელიც არ ახორციელებს ნაოსნობას) დროებითი რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების განაცხადი - განაცხადის PDF ვერსია

MTA3-03-500

გემის დროებითი რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების განაცხადი

 

 

გემის დროებითი რეგისტრაცია

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება - მშენებარე გემის  რეგისტრაციისათვის 

MTA3-03-101

განაცხადი გემების რეგისტრაციისათვის  - განაცხადის PDF ვერსია

MTA3-03-497

მშენებარე  გემის რეგისტრაციის  გაცემის განაცხადი

 

 

გემის მუდმივი  რეგისტრაცია

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება - საერთაშორისო ნაოსნობა

MTA3-03-101

განაცხადი გემების რეგისტრაციისათვის  - განაცხადის PDF ვერსია

MTA3-03-498

გემის რეგისტრაციის მოწმობის გაცემის (მუდმივი რეგისტრაცია) განაცხადი

MTA3-03-404

განაცხადი რადიოსადგურის მოწმობისათვის - განაცხადის PDF ვერსია

MTA3-03-501

გემის რეგისტრაციის უწყვეტი ისტორიის მოწმობის გაცემის განაცხადი

 

 

გემის მუდმივი  რეგისტრაცია

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება - ბერბოუტ ჩარტერი

MTA3-03-101

განაცხადი გემების რეგისტრაციისათვის  - განაცხადის PDF ვერსია

MTA3-03-556

გემის რეგისტრაციის მოწმობის გაცემის (მუდმივი რეგისტრაცია) განაცხადი

MTA3-03-404

განაცხადი რადიოსადგურის მოწმობისათვის - განაცხადის PDF ვერსია

MTA3-03 -501

გემის რეგისტრაციის უწყვეტი ისტორიის მოწმობის გაცემის განაცხადი

 

ფორმის ნომერი

გემის რეგისტრაციის ყოველწლიური დამოწმება -  საერთაშორისო ნაოსნობა

MTA3-03-499

გემის დროშის სახელმწიფო მოწმობების (ყოველწლიური განახლება) განაცხადი

MTA3-03-404

განაცხადი რადიოსადგურის მოწმობისათვის - განაცხადის PDF ვერსია

 

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება - ბერბოუტ ჩარტერი

MTA3-03-101

განაცხადი გემების რეგისტრაციისათვის  - განაცხადის PDF ვერსია

MTA3-03-498

გემის რეგისტრაციის მოწმობის გაცემის (მუდმივი რეგისტრაცია) განაცხადი

MTA3-03-404

განაცხადი რადიოსადგურის მოწმობისათვის - განაცხადის PDF ვერსია

MTA3-03-501

გაცემის განაცხადი

 

ცვლილების შეტანა

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება

MTA3-03-018

გემის მესაკუთრის/სახელწოდების შეცვლასთან დაკავშირებით განაცხადი

MTA3-03-021

გემის სახელმწიფო რეესტრში გემის სარეგისტრაციო მოწმობაში ცვლილების შეტანის განაცხადი

MTA3-03-025

გემის მოწმობის/სერტიფიკატის გაცემის განაცხადი

 

საზღვაო იპოთეკა

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება

MTA3-03- 491

ცნობა იპოთეკაზე - განაცხადი

MTA 3-02-031/

MTA 3-03-452

იპოთეკის განაცხადი

იპოთეკის განაცხადი

MTA3-03-490

იპოთეკის რეგისტრაცია

MTA3-03-506

იპოთეკის რეგისტრაციიდან მოხსნ

MTA3-03-502

გემის მოწმობის/სერტიფიკატის გაცემის განაცხადი

 

გემის რეგისტრაციიდან მოხსნის ამონაწერი

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება

MTA3-03-487

გემის საქართველოს სახელმწიფო რეესტრიდან მოხსნის ამონაწერის გაცემის განაცხადი - განაცხადის PDF ვერსია

MTA3-03-492

გემის საქართველოს სახელმწიფო რეესტრიდან დროებითი მოხსნის ამონაწერის განაცხადი

MTA3-03-501

გაცემის განაცხადი

 

სხვადასხვა  მომსახურების განცხადების ფორმები

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება

   

MTA3-03-502

გემის მოწმობის/სერტიფიკატის გაცემის განაცხადი

MTA3-03-663

სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და სხვა  ფინანსური უზრუნველყოფის განაცხადი

MTA3-03-505

მოწმობის/დოკუმენტის დამოწმებული ასლის გაცემის განაცხადი

MTA3-03-505

დუბლიკატის გაცემა

MTA3-03-494

გემზე ექსპლუატაციიდან გასვლის განაცხადი

MTA3-03-647

შიდა ნაოსნობის  წიგნში გადარეგისტრირების განაცხადი

MTA3-03-573

დოკუმენტის შეუსაბამობის განაცხადი

MTA3-03-501

განაცხადი

MTA3-03-495

გემის უშიშროების საერთაშორისო დროებითი მოწმობის გაცემის განაცხადი

MTA3-03-503

გემის უშიშროების საერთაშორისო მოწმობის გაცემის განაცხადი

MTA3-03-626

EPIRB რეგისტრაცია

 

 

საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული 100 რეგ. ტონაზე ნაკლები იახტებისა და კატარღების განცხადების ფორმები

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება

MTA3-03-508

მუდმივი რეგისტრაციის განაცხადი

MTA3-03-509

დროებითი რეგისტრაციის განაცხადი PDF 

დროებითი რეგისტრაციის განაცხადი Word

MTA3-03-404

განაცხადი რადიოსადგურის მოწმობისათვის - განაცხადის PDF ვერსია

MTA3-03-505

მოწმობის/დოკუმენტის დამოწმებული ასლის გაცემის განაცხადი

MTA3-03-551

გემის სახელმწიფო რეესტრში გემის სარეგისტრაციო მოწმობაში ცვლილების შეტანა

MTA3-03-573

დოკუმენტის შეუსაბამობის განაცხადი

MTA3-03-626

EPIRB რეგისტრაცია

 

 

საზღვაო იპოთეკა

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება

MTA3-03- 491

ცნობა იპოთეკაზე - განაცხადი

MTA3-02-031/

MTA3-03-452

 

იპოთეკის განაცხადი

იპოთეკის განაცხადი

MTA3-03-490

იპოთეკის რეგისტრაცია

MTA3-03-506

იპოთეკის რეგისტრაციიდან მოხსნ

MTA3-03-502

გემის მოწმობის/სერტიფიკატის გაცემის განაცხადი

 

იახტის რეგისტრაციიდან მოხსნის ამონაწერი

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება

MTA3-03-487

გემის საქართველოს სახელმწიფო რეესტრიდან მოხსნის ამონაწერის გაცემის განაცხადი - განაცხადის PDF ვერსია

MTA3-03-492

გემის საქართველოს სახელმწიფო რეესტრიდან დროებითი მოხსნის ამონაწერის განაცხადი

MTA3-03-501

გემის რეგისტრაციის უწყვეტი ისტორიის მოწმობა

 

განაცხადი 100 და მეტი საერთო ტევადობის გემის ეკიპაჟის მინიმალური უსაფრთხო რაოდენობით დაკომპლექტების მოწმობის მიღებისათვის

ფორმის ნომერი

განცხადების დასახელება

MTA3-683

 განაცხადი