მთავარი > საჯარო ინფორმაცია > საჯარო ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველასათვის ხელმისაწვდომია, გარდა სახელმწიფო, კომერციულ და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა; საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით განცხადებას; საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყოვნებლივ ან კანონით დადგენილ შემთხვევებში არაუგვიანეს 10 დღისა;

მოქალაქეს უფლება აქვს აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, (ასლი, ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია) თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში;


საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. თავი III- ინფორმაციის თავისუსუფლებასაქართველოს კონსტიტუცია. მუხლი 41
საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N775 ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს სამოქმედო გეგმის განხორციელებისთვის აუცილებელ ღონისძიებათა შესახებ
მთავრობის დადგენილება N219 საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე  პასუხისმგებელი პირი:

სააგენტოს იურიდიული სამმართველოს  იურისტი (წამყვანი) - ნია წულაძე

 

ტელ: +995 577 767 768

ელ-ფოსტა: n.tsuladze@mta.gov.ge;  public@mta.gov.ge

მისამართი: ბაქოს ქ. N50

6000, ბათუმი, საქართველო

სსიპ საზღვაო  ტრასნპორტის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 19 დეკემბრის N091 ბრძანება „მოსაკრებლის გადახდის გარეშე გამოსათხოვი საჯარო ინფორმაციის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“

პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი:

სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი: თამარ მახარაძე

ტელ: +995 591 200 003

ელ-ფოსტა: pr@mta.gov.ge


მისამართი: ბაქოს ქ. N50

6000, ბათუმი, საქართველო

სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 07 ივლისის N01/01/72 ბრძანება „სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“