მთავარი > კონტაქტი
კონტაქტი
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
მისამართი: ქ. ბათუმი, ბაქოს ქუჩა N 50
+995 (422) 274925 / 2000 /2002
მეზღვაურთა დეპარატემენტის ცხელი ხაზი
+995 (422) 274925
სააგენტოს დირექტორი
+995 (422) 274925 (Ext. 2020)
გემების რეგისტრაციის და დროშის კონტროლის დეპარტამენტი
+995 (422) 274925 (Ext. 2010/2009) Hot Line : +995 (577) 221622
დირექტორის მოადგილე
ვახტანგ მიქელაიშვილი
+995 (422) 274925 (Ext. 2024)
ადამიანური რესურსების მენეჯერი
მაია საათაშვილი
+995 (422) 274925 (Ext. 2013)
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
+995 (422) 274925
ხარისხის უზრუნველყოფისა და შრომის უსაფრთხოების სამსახური
+995 (422) 274925 (Ext. 2018)
ანალიტიკური სამსახური
+995 (422) 274925 (Ext. 2027)
დირექტორის მოადგილე
+995 (422) 274925 (Ext. 2022)
საზღვაო-სამაშველო საკოორდინაციო ცენტრი
+995 (422) 274926 (Ext. 2034)
საზღვაო უსაფრთხოების დეპარტამენტი
+995 (422) 274925 (Ext. 2031)
მეზღვაურთა დეპარტამენტი
+995 (422) 274925 (Ext. 2007/2004/2006)
ბათუმის ნავსადგურის სახელმწიფო კონტროლისა და ზედამხედველობის სამსახური
+995 (422) 276792 / 276793
ფოთის ნავსადგურის სახელმწიფო კონტროლისა და ზედამხედველობის სამსახური
+995 (493) 277865 / 27 78 66
ყულევის ნავსადგურის სახელმწიფო კონტროლისა და ზედამხედველობის სამსახური
+995 (032) 2243828
იურიდიული კონსულტაცია მეზღვაურთათვის 24/7
+995 (599) 293685