მთავარი > 2013 წელი
2013 წელი

სსიპ საზღვაო  ტრანსპორტის სააგენტოს დამტკიცებული გეგმა (წლიური) 2013 წლის, დაზუსტებული გეგმა და საკასო ხარჯი  2013 წლის I კვარტალი
სსიპ საზღვაო  ტრანსპორტის სააგენტოს დამტკიცებული გეგმა (წლიური) 2013 წლის, დაზუსტებული გეგმა და საკასო ხარჯი  2013 წლის II კვარტალი
სსიპ საზღვაო  ტრანსპორტის სააგენტოს დამტკიცებული გეგმა (წლიური) 2013 წლის, დაზუსტებული გეგმა და საკასო ხარჯი  2013 წლის III კვარტალი
სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დამტკიცებული გეგმა (წლიური) 2013 წლის, დაზუსტებული გეგმა და საკასო ხარჯი. 2013 წლის IV კვარტალი
სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს თანამდებობის პირებზე (ჯამურად)  გაცემული სარგო, დანამატი და პრემიების ოდენობა - 2013 წლის II კვარტალი
სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) გაცემული სარგო, დანამატი და პრემიების ოდენობა - 2013 წლის III კვარტალი
სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) გაცემული სარგო, დანამატი და პრემიების ოდენობა - 2013 წლის IV კვარტალი
სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს თანამშრომელთა მიერ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე (ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ) გაწეული სამივლინებო ხარჯები - 2013 წლის II კვარტალი
სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს თანამშრომელთა მიერ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე (ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ) გაწეული სამივლინებო ხარჯები - 2013 წლის III კვარტალი
ინფორმაცია სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ 2013 წლის 9 თვის განმავლობაში გაწეული ზოგიერთი ხარჯის შესახებ
ინფორმაცია სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გაწეული ზოგიერთი ხარჯის შესახებ 2013 წლის IV კვარტალი