მთავარი > ელექტრო ტექნიკოს რიგითი
ელექტრო ტექნიკოს რიგითი

ელექტრო ტექნიკოს რიგითი

 • განაცხადის ფორმა;
 • ოტოსურთი - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან;
 • ანათლების დიპლომის ქსეროასლი ან ცნობა სასწავლებლიდან – (ორიგინალის წარდგენით);
 • ნობა მეზღვაურის ჯანმრთელობის შესახებ;
 • რსებული სავალდებულო კვალიფიკაციის სერტიფიკატის ასლები (სერტიფიკატის მოქმედების ვადა არ უნდა იყოს 6 თვეზე ნაკლები);
 • ამოქალაქო პასპორტის ასლიდედნის წარდგენით;
 • ეზღვაურის წიგნაკის ასლი, დედნის წარდგენით  (არსებობის შემთხვევაში);
 • რანაკლებ 3 თვის დამტკიცებული  ნაოსნობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • აკვალიფიკაციო გამოცდა Ces ბოლო ვერსია (Detail test “electrician test” Operational Level with final answer not less than 60%).

 

კვალიფიკაციის სერტიფიკატის საფასური საქართველოს მოქალაქისათვის:

 • მე-7 სამუშაო დღეს -65 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს -115 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს -130 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე -145 ლარი
 • იმავე დღეს-155 ლარი 

 

კომპეტენციის სერტიფიკატის საფასური უცხო ქვეყნის მოქალაქისათვის:

 • მე-7  სამუშაო დღეს - 290 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს - 430 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს - 490 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე - 540 ლარი
 • იმავე დღეს - 580 ლარი