მთავარი > სავახტო მექანიკოსი 750 KW და მეტი
სავახტო მექანიკოსი 750 KW და მეტი

სავახტო მექანიკოსი 750 kw და მეტი

 • განაცხადის ფორმა;  
 • ოტოსურათი - იუსტიციის სახლის ფოტო ჯიხურიდან; 
 • ანათლების დიპლომის ქსეროასლი(ორიგინალის წარდგენით);
 • ნობა მეზღვაურის ჯანმრთელობის შესახებ;
 • რსებული სავალდებულო კვალიფიკაციის სერტიფიკატის ასლები (სერტიფიკატის მოქმედების ვადა არ უნდა იყოს 6 თვეზე ნაკლები);
 • ამოქალაქო პასპორტის ასლი, დედნის წარდგენით;
 • ეზღვაურის წიგნაკის ასლი, დედნის წარდგენით;
 • ადეტად მუშაობის 12 თვის დამტკიცებული ნაოსნობის სტაჟი რომელიც დამტკიცებული იქნება  წვრთნის და აღრიცხვის წიგნაკში (Training Record Book) ან სამანქანო განყოფილებაში 36 თვის კომბინირებული სტაჟი, საიდანაც 30 თვე არის საერთაშორისო ნაოსნობის სტაჟი და 6 თვე საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში გავლილი პრაქტიკა 500 გრ. ტონაზე მეტ და 750 კვ. მეტ გემზე;
 • ინა არსებული კომპეტენციის სერტიფიკატიის (სამუშაო დიპლომის) ასლი დედნის წარდგენით;
 • აკვალიფიკაციო გამოცდა  Ces ბოლო ვერსია (Operational Level engine with final answer not less than 70%);
 • გასაუბრება

 

კომპეტენციის სერტიფიკატის საფასური:

 • მე-7 სამუშაო დღეს - 230 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს - 330 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს - 390 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე - 420 ლარი
 • იმავე დღეს - 455 ლარი

 

 კომპეტენციის სერტიფიკატის საფასური უცხო ქვეყნის მოქალაქისათვის:

 • მე-7  სამუშაო დღეს - 790 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს - 1190 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს - 1380 ლარი
 • 24 საათის გასვლისთანავე - 1530 ლარი
 • იმავე დღეს - 1590 ლარი