მთავარი > საკადრო უზრუნველყოფა
საკადრო უზრუნველყოფა

2020


დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში I კვარტალი, 2020

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები I კვარტალი/2020

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში II კვარტალი, 2020

 

 

2019


დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში I კვარტალი, 2019

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები I კვარტალი/2019

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში II კვარტალი, 2019

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები II კვარტალი/2019

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში III კვარტალი, 2019

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები III კვარტალი/2019

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში IV კვარტალი, 2019

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები IV კვარტალი/2019

 

 

2018


დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 03/2018

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 03/2018

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 06/2018

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 06/2018

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 09/2018

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 09/2018

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 12/2018

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 12/2018

 

2017 


დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 03/2017

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 03/2017

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 06/2017

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 06/2017

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 09/2017

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 09/2017

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 12/2017

 გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 12/2017

 

2016 


დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 03/2016

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 03.2016

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 06/2016

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 06.2016

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 09/2016

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 09.2016

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 12/2016

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 12.2016

 

2015


დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 03/2015 

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 03/2015

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 06/2015

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 06/2015

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 09/2015

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 09/2015

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 12/2015

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 12/2015

 


2014


გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 02/2014

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 04/2014

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 12/2014 

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 12/2014

 

 

2013

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში კონკურსის ჩატარების წესს:

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ"

სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 2013 წლის 23 დეკემბრის N092 ბრძანება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესი