მთავარი > > განაცხადის ფორმები
განაცხადის ფორმები

შიდა ნაოსნობაში რეგისტრირებული 100 რეგ. ტონაზე მეტი გემის განცხადების ფორმები

MTA3-03-018

გემის მესაკუთრის/სახელწოდების შეცვლასთან დაკავშირებით განაცხადი

MTA3-03-019

გემის რეგისტრაციის უწყვეტი ისტორიის მოწმობა

MTA3-03-020

იპოთეკის რეგისტრაციიდან მოხსნის განაცხადი

MTA3-03-021

გემის სახელმწიფო რეესტრში გემის სარეგისტრაციო მოწმობაში ცვლილების შეტანის განაცხადი

MTA3-03-022

განმეორებითი დოკუმენტის (დუბლიკატის) გაცემის განაცხადი

MTA3-03-025

გემის მოწმობის/სერტიფიკატის გაცემის განაცხადი

MTA3-03-026

სახომალდო რადიოსადგურის სერტიფიკატის გაცემის განაცხადი

MTA3-03-027

ცნობა იპოთეკაზე - განაცხადი

MTA3-03-028

იპოთეკის დარეგისტრირებაზე განაცხადი

MTA3-03-030

მოწმობის/დოკუმენტის დამოწმებული ასლის გაცემის განაცხადი

MTA3-03-031

გემის საქართველოს სახელმწიფო რეესტრიდან მოხსნის ამონაწერის გაცემის განაცხადი

MTA3-03-032

გემის დროშის სახელმწიფო მოწმობების (ყოველწლიური განახლება) განაცხადი

MTA3-03-033

გემის რეგისტრაციის (პირველადი რეგისტრაცია/დროებითი რეგისტრაცია) გაცემის განაცხადი

MTA3-03-034

გემის (რომელიც არ ახორციელებს ნაოსნობას) დროებითი რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების განაცხადი

MTA3-03-035

გემის დროებითი რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების განაცხადი

MTA3-03-036

გემის საქართველოს სახელმწიფო რეესტრიდან დროებითი მოხსნის ამონაწერის განაცხადი

MTA3-03-101

განაცხადი გემების რეგისტრაციისათვის 

MTA3-03-185

გემის ბერბოუტ ჩარტერის რეგისტრაციის განაცხადი

MTA3-03-186

გემზე ექსპლუატაციიდან გასვლის განაცხადი

MTA3-03-187

გემის რეგისტრაციის მოწმობის გაცემის (მუდმივი რეგისტრაცია) განაცხადი

MTA3-03-189

გემის რეგისტრაციის საბუთების გაცემის განაცხადი

MTA3-03-404

განაცხადი რადიოსადგურის მოწმობისათვის

MTA3-03-452

იპოთეკის რეგისტრაციის ფორმა

 

განცხადების ფორმები  საერთაშორისო ნაოსნობის, ბერბოუტ ჩარტერის და  მშენებარე  100 რეგ. ტონაზე მეტი გემებისათვის

MTA3-03-101

განაცხადი გემების რეგისტრაციისათვის

MTA3-03-405

გემის უშიშროების საერთაშორისო დროებითი მოწმობის გაცემის განაცხადი

MTA3-03-435

გემის ბერბოუტ ჩარტერის რეგისტრაციის მოწმობის  (პირველადი რეგისტრაცია/დროებითი რეგისტრაცია) გაცემის განაცხადი

MTA3-03-188

გემის რეგისტრაციის მოწმობის გაცემის მშენებარე გემის დროებითი რეგისტრაცია) განაცხადი

MTA3-03-486

გემის დროებითი რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების განაცხადი

MTA3-03-487

გემის საქართველოს სახელმწიფო რეესტრიდან მოხსნის ამონაწერის განაცხადი

MTA3-03-488

გემის მესაკუთრის/სახელწოდებასთან შეცვლის განაცხადი

MTA3-03-489

გემის უშიშროების (SSP) გეგმის დამოწმების განაცხადი

MTA3-03-490

იპოთეკის რეგისტრაციის განაცხადი

MTA3-03-491

იპოთეკაზე ცნობის გაცემის განაცხადი

MTA3-03-492

გემის საქართველოს სახელმწიფო რეესტრიდან დროებითი მოხსნის ამონაწერის გაცემის განაცხადი

MTA3-03-493

გემის მუდმივი რეგისტრაციის მოწმობების გაცემის განაცხადი

MTA3-03-494

გემზე ექსპლუატაციიდან გასვლის საბუთის გაცემის განაცხადი

MTA3-03-495

გემის უშიშროების საერთაშორისო დროებითი მოწმობის გაცემის განაცხადი

MTA3-03-496

გემის ბერბოუტ ჩარტერის რეგისტრაციის პირობით (დროებითი რეგისტრაცია) განაცხადი

MTA3-03-497

გემის დროებითი რეგისტრაციის  მოწმობების გაცემის განაცხადი

MTA3-03-498

გემის ბერბოუტ ჩარტერის რეგისტრაციის პირობით - განაცხადი

MTA3-03-499

გემის დროშის სახელმწიფო მოწმობების გაცემის განაცხადი

MTA3-03-500

გემის დროებითი რეგისტრაციის  ვადის გაგრძელების განაცხადი

MTA3-03-501

გემის რეგისტრაციის უწყვეტი ისტორიის მოწმობის გაცემის განაცხადი

MTA3-03-502

გემის მოწმობის/სერტიფიკატის გაცემის განაცხადი

MTA3-03-503

გემის უშიშროების საერთაშორისო მოწმობის გაცემის განაცხადი

MTA3-03-504

გემზე გამონაკლისის საბუთის გაცემის განაცხადი

MTA3-03-505

დუბლიკატის გაცემის განაცხადი

MTA3-03-506

იპოთეკის მოხსნის რეგისტრაციის განაცხადი

MTA3-03-507

გემის რეგისტრაციის მოწმობის  (მშენებარე გემის დროებითი რეგისტრაცია) გაცემის განაცხადი

MTA3-03-508

100 რეგ. ტონაზე ნაკლები აიხტების და კატარღების რეგისტრაციის განაცხადი მუდმივი რეგისტრაცია

MTA3-03-509

100 რეგ. ტონაზე ნაკლები აიხტების და კატარღების რეგისტრაციის განაცხადი დროებითი რეგისტრაცია

MTA3-03-550

გემების სახელმწიფო რეესტრში / გემის სარეგისტრაციო მოწმობაში ცვლილებების შეტანის განაცხადი

MTA3-03-404

განაცხადი რადიოსადგურის მოწმობისათვის

 

საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული 100 რეგ. ტონაზე ნაკლები იახტებისა და კატარღების რეგისტრაციის განცხადების ფორმებ

  • შიდა ნაოსნობაში ჩართული 100 რეგ. ტონაზე ნაკლები გემებისგანცხადების ფორმები