მთავარი > > 2018 წელი
2018 წელი

Circular N1/FSI        ISM Regulation for Cargo Vessels engaged in Domestic Navigation     Valid

Circular N2/MSD      Minimum Safe Manning Document                                                      Valid

Circular N3/FSI        FSI targets For 2018-2019                                                                    Valid

Circular N4/STCW    Revalidation of Certificate of Proficiency for Tankers                           Valid

Circular N5/STCW    დამხმარე დონის მეზღვაურთა სერტიფიცირების მოთხოვნები და           Valid

                               პირობები (STCW კონვენციის რეგ. II/5 და III/5)

Circular N6/FSI         Amendments to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)   Valid 

Circular N7/FSI         Piracy and armed robbery against ships and amendment to best management practices (version 5) to deter piracy

                               in the high risk area and enhance maritime security in the red sea, Gulf of Aden, Indian Ocean and Arabian Sea Valid

Annex for Circular N7/FSI

Circular N10/MSD     Video Recorders used by PSC officers                                          Valid

Circular N11/MSD     Limitation of entry into Georgian ports of phased out single hull tankers  Valid

Circular N12/FSI       Procedures of Marine incidents and Marine Casualty reporting on Vessels registered under Georgian Flag  Valid

Annex for Circular N12/FSI

Annex for Circular N12/FSI