მთავარი > საკადრო უზრუნველყოფა
საკადრო უზრუნველყოფა

2013
    გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 2013

2014
    გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 02/2014
    გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 04/2014
    გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 12/2014
    დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 12/2014

2015
   დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 03/2015 
   გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 06/2015
   დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 06/2015
   დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 09/2015
   დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 12/2015
   გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 12/2015

2016

    დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 03/2016
    გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 03.2016
    დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 06/2016
    გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 06.2016
    დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 09/2016
    გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 09.2016
    დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 12/2016
    გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 12.2016

2017 

    დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 03/2017

    დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 06/2017

    გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 06/2017

    დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 09/2017

   გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 09/2017

   დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 12/2017

   გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი (გამოცხადებული კონკურსები) კონკურსის შედეგები 12/2017

 

ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში კონკურსის ჩატარების წესს:


საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ"

სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 2013 წლის 23 დეკემბრის N092 ბრძანება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესი