მთავარი > მეზღვაურის წიგნაკისა და საიდენტიფიკაციო ბარათი
მეზღვაურის წიგნაკისა და საიდენტიფიკაციო ბარათი

მეზღვაურის წიგნაკისა’’ და ‘’მეზღვაურის საიდენტიფიკაციო ბარათის’’ გაცემა/საფასური

პუნქტი ‘’’’ / მეზღვაურის ნაოსნობის წიგნაკის გაცემა (გაიცემა 10 წლით):
-          მე-7 დღე                                 - 62 ლარი
-          მე-5 დღე                                 - 92 ლარი
-          მე-3 დღე                                 - 122 ლარი
-          24 საათის განმავლობაში - 152 ლარი
-          იმავე დღეს                            - 182 ლარი
 
პუნქტი ‘’’’ / მეზღვაურის საიდენტიფიკაციო ბარათის გაცემა (გაიცემა წლით) :
-          მე-7 დღე                                 - 23 ლარი
-          მე-5 დღე                                 - 43 ლარი
-          მე-3 დღე                                 - 63 ლარი
-          24 საათის განმავლობაში - 83 ლარი
-          იმავე დღეს                            - 105 ლარი
 სტუდენტებისათვის/კადეტებისათვის მეზღვაურის ნაოსნობის წიგნაკი’ გაიცემა უფასოდ (მხოლოდ მე-7 დღის მომსახურებით), ხოლო ‘საიდენტიფიკაციო ბარათი კი გაიცემა
 ჩვეულებრივროგორც მეზღვაურებისთვის მეზღვაურის ნაოსნობის წიგნაკისა და საიდენტიფიკაციო ბარათის გასაცემად სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს 
შუამდგომლობის  ცნობა სასწავლებლიდან იმის შესახებრომ ის დაგეგმილია შორეულ ნაოსნობაში წასასვლელად.